Thursday, 15 October 2015

சிட்டுக்குருவிசின்ன சின்ன குருவி நான்
சின்ன சிட்டு குருவி நான்
சிறகை விரித்து இரையை தேடி
சிக்கெனப் பறந்துதான்
சிறிய பெரிய புழுவையும்
சிந்திய நெல் மணியையும்
சிறுக சிறுகக் கொத்தியே
 சிறந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்திட்டேன்
சின்ன எந்தன் கூட்டிலே
சில்லென என் இணையுடன்
சிரித்து மகிழ்ந்து சில காலம் சிறுமை ஏதும் இன்றியே
சித்தம் குளிர்ந்து மகிழ்ந்திட்டேன்
சிரித்து பேசி மகிழ உம்
சிந்தை கவர்ந்த செல்லினால்
சிக்கலாய்தான் ஆனதே
சின்ன எந்தன் வாழ்வுமே
சிக்கி தவிக்கும் என்னையும்
சிநேகமுடனே காத்திட
சிரம் தாழ்த்தி வேண்டினேன் சிணுங்காமல் என்னை காப்பீரே

No comments:

Post a Comment